Home | Odd Conrad Holm | Hobbies | Genealogy | Links | Guestbook  
Til meny for hovedsidene på norskPicture Index
Index for bilderOdd's Pictures and Documents
Odds bilder og dokumenter

Pictures of my father's ships can be found under Odd's Ships
Bilder av de båtene min far var ombord på er å finne under Odd's Båter


Hegramo School, Hegra, 1931. I have the names of everyone here. My father is in the front row, 2nd from the right.
Hegramo Skole, Hegra, 1931. Jeg kan skaffe navn på alle. Min far er i forreste rekke, nr. 2 fra høyre.

Odd Conrad Holm at various ages. The one on the far left is probably his confirmation picture.
Min far i forskjellige aldre. Bildet helt til venstre er antagelig konfirmasjonsbildet
.


My father is 2nd from the left. This was sent to me by a former shipmate of my father's from Ringulv, whom I've just recently found (Aug. 2000). He's standing on the far right.
Min far er nr. 2 fra venstre. Dette bildet fikk jeg nettopp tilsendt fra en skipskamerat fra Ringulv som jeg nylig har funnet (august 2000). Han står helt til høyre på bildet.

Here are some more pictures of a couple of Ringulv's crew members, I've written names directly on them (from Jon Veiberg):
Picture 1 | Picture 2 (in Casablanca) | Picture 3 (in Casablanca) | Picture 4 (in Le Havre).NEW Aug. 11-2002 - My father in Casablanca. Sent to me by his friend and cabin mate on Ringulv, Jon Veiberg, who has written a book entitled "Jon's Odyssey" (available for purchase through Amazon.com).
Nettopp mottatt fra min fars venn og lugar-kamerat på Ringulv, John Veiberg, som har skrevet en bok med tittelen "Jon's Odyssey". Den kan kjøpes gjennom linken ovenfor.
Issued in London Nov. 26 - 1943.
Last address outside of the UK was the S/S "Nyhorn".

Utstedt i London 26. nov. - 1943.
Siste adresse utenfor Storbritania var S/S "Nyhorn".The printed text on the left says: Holder is permitted to land for discharge subject to the following conditions, namely that he reports at once to the police and to the Norwegian reserve pool at London. That he reports to the police at each new address at which he spends a night or more and that he resumes sea employment within one month. The handwritten text on the right indicates that the holder moved to London Nov. 30 -1943 to attend The Norwegian Radio School and is to report to 1.0 London at the conclusion of the course.
Ifølge den trykte teksten på siden til venstre har innehaveren av dette "sertifikatet" tillatelse til å mønstre av på betingelse av at han øyeblikkelig melder seg hos politiet og de norske myndigheter i London, og at han melder seg hos stedets politi på hver ny adresse som han oppholder seg på i en natt eller lenger, og at han gjenopptar sjøyrket innen en mnd. På neste side står det at innehaveren flytter til London den 30. november-1943 for å gå på den norske radioskolen, og at han må melde seg hos 1.0 London når skolen er ferdig.


The pages have a few stamps and dates indicating the various addresses the holder stayed at, and then on Sept. 1 - 1944 it looks like he left London for Liverpool, where he on Sept. 4 reports that he arrived 13 Percy Street two days before, and then to sea on Sept. 7.
Sidene har stempel og datoer for de forskjellige adresser han oppholdte seg på, og så den 1. sept.-1944 ser det ut som han forlot London og reiste til Liverpool, hvor han den 4. sept. meldte fra om at han hadde ankommet 13 Percy Street to dager i forveien, og så til sjøs den 7. sept.


It looks like somebody had a crush on him (?). It says:
"No matter what happens tonight, I wish to see you again. Renee Wright".
En liten forelsket dame? Her står det:
"Samme hva som skjer ikveld, vil jeg gjerne treffe deg igjen".Not sure what this is - misc. stamps and notes from the Merchant Marine Office in Dock St.
Ikke sikker på hva dette er - div. stempel og notater fra sjømannskontoret i Dock St. (Liverpool?)The Norwegian Radio School in London - Class of 1944. My father is No. 2 from the left in the second row from the back. This is a photocopy of a picture, sent to me by a former classmate of my father's, whom I've also just recently found (Aug. 2000).
Den Norske Radioskolen i London, 1944. Min far er nr. 2 fra venstre i andre rekke bakfra. Dette er en fotokopi av et bilde som jeg nettopp (aug. 2000) fikk tilsendt av en klassekamerat fra Londonoppholdet, som jeg også nylig har funnet.
This is my dad's service book (as radio operator). Note that the ships are not listed in chronological order in these documents - I've done so on my page Odd's Ships. This is how I've desicpered the handwriting (some of them were easier than others, because I have letters written by my father establishing he was on board a certain ship at the time):
Min fars mønstringsbok. Noen av navnene var litt vanskelig å tyde (og de står ikke i kronologisk rekkefølge i dette dokumentet, men jeg har organisert dem på siden
Odd's Båter).

Aurelian, Thorshov, Titanian, Tai shan, Toronto, Olav Ringdahl, Toldeo. The next one looks like Bjolartus but I've been told there was no such ship. Roger W. Jordan has suggested it's probably Polarbris. The next one looks like J. K. Hansen, then Ragnvald Jarl.

On the next page:
Havtroll, S. Laurel (probably Southern Laurel), Beth, Mosjøen, Ulefoss, Bomi Hills, Southern Venturer and Baleares.


ID Card issued in New York Nov. 9 -1944.
ID-kort utstedt i New York 9. Nov. - 1944.Unknown occasion, place, and year. CAN SOMEBODY HELP?
Odd is the short guy No. 8 from the left.
Ukjent anledning, sted og år. KAN NOEN HJELPE?
Odd er nr. 8 fra venstre (litt kortvokst)
.Closer view of people above.
Nœrbilde av personene ovenfor.


Odd Conrad Holm ca. 1977, and with his grandson, Konrad Mitchell Lawson, Dec.-1991.
Odd Conrad Holm ca. 1977, og sammen med barnebarnet Konrad Mitchell i des.-1991.

Back to the top | Til toppen av siden

Norwegian Merchant Fleet 1939-1945

Sidene på norsk:
  Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok  
Pages in English:
  Home | Odd Conrad Holm | Hobbies | Genealogy | Links | Guestbook